Granollers Mercat, a través de la seva pàgina web www.etsdigital.cat , garanteix un nivell adequat de protecció de les persones físiques titulars de les dades, d’acord amb el que estableix el Reglament General de Protecció de Dades (679/2016) amb total lleialtat, licitud i transparència.

Responsable del tractament

Identitat: Granollers Mercat

NIF: Q-0801347-F

Direcció Postal: Centre de Serveis a les Empreses. Camí del Mig 22, PI Palou Nord 08401 Granollers.

Correu electrònic : empresagm@granollers.cat

 Finalitat del tractament de les vostres dades i conservació:

Granollers Mercat tracta les dades personals dels interessats a través de la seva pàgina web amb les següents finalitats:

 • Atendre les vostres sol·licituds d’informació a través del nostre correu electrònic de contacte. Conservarem les dades recollides per a aquesta finalitat durant el període de temps requerit per atendre i gestionar la seva sol·licitud.
 • Gestionar el vostre registre i compte d’usuari de la nostra plataforma. Conservarem les dades mentre sigui usuari de la nostra plataforma.
 • Enviar-te comunicacions relacionades amb les nostres novetats i serveis. Conservarem les vostres dades fins que ens sol·licita la baixa de les comunicacions comercials.

Legitimació per al tractament

La base jurídica per al tractament de les vostres dades és el consentiment que vostè atorga quan us poseu en contacte amb nosaltres a través de les adreces de correu electrònic de la nostra web, formularis de registre o alta al newsletter.

Bases legals del tractament

El tractament de les dades personals de les persones interessades, derivades de competències i funcions del per Granollers Mercat es fonamenten, amb caràcter general, en les següents bases legals, que es detallen per a cada activitat de tractament en el Registre d’Activitats de Tractament.

Reglament General de Protecció de Dades 2016/679

 • Article 6.1.a. L’interessat ha donat el seu consentiment per al tractament de les seves dades personals per a una o diferents finalitats específiques. Enviament i gestió dels formularis de contacte.
 • Article 6.1. b. El tractament és necessari per a l’execució d’un contracte en el qual l’interessat és part o per a l’aplicació a petició d’aquest de mesures precontractuals. El dur a terme les activitats pròpies de l’entitat responsable amb els ciutadans.
 • Article 6.1.c. El tractament és necessari per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament. El dur a terme les activitats pròpies de l’administració.
 • Article 6.1.e. El tractament és necessari per al compliment d’una missió realitzada en interès públic o en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament. El dur a terme les activitats pròpies de l’administració.

Llei orgànica 3/2018 de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.

 • Article 6. Tractament basat en el consentiment de l’afectat. Enviament i gestió dels formularis de contacte.
 • Article 8. Tractament de dades per obligació legal, interès públic o exercici de poders públics. El dur a terme les activitats pròpies de l’administració.
 • El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d’una obligació legal exigible al responsable, en els termes previstos en l’article 6.1.c) del Reglament (UE) 2016/679, quan així ho prevegi una norma de Dret de la Unió Europea o una norma amb rang de llei.
 • El tractament de dades personals només podrà considerar-se fundat en el compliment d’una missió realitzada en interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al responsable, en els termes previstos en l’article 6.1 e) del Reglament (UE) 2016/679, quan derivi d’una competència atribuïda per una norma amb rang de llei

Destinataris de les vostres dades

Les dades no seran cedides a tercers excepte en el cas d’obligació legal.

Drets de protecció de dades i com exercir-los

Les persones interessades, titulars de les dades objecte de tractament per Granollers Mercat tenen reconegut l’exercici dels drets de protecció de dades: d’accés a les seves dades, de rectificació de dades errònies, inexactes o incompletes, i de supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que havien justificat el tractament.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament es conservaran per a l’exercici o la defensa en reclamacions.

Per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest supòsit, Granollers Mercat cessarà en els tractaments d’aquestes dades excepte per motius legítims o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També es podrà dur a terme la portabilitat de les dades personals dels interessats, sempre i quan siguin sobre aquelles dades recollides la finalitat de les quals, no estigui fonamentada en el compliment d’una obligació legal, una missió d’interès públic o en l’exercici de poders públics conferits al Responsable d’aquest (únicament es podrà donar resposta a l’exercici del dret de portabilitat el tractament del qual estigui fonamentat en el consentiment de l’interessat i que aquest tractament es realitzi per mitjans automatitzats).

Per a exercir aquests drets, la persona interessada podrà posar-se en contacte amb Granollers Mercat, presentant el formulari corresponent disponible a l’abast de les persones interessades.

Així mateix, en cas de no estar satisfet amb la resposta a la sol·licitud d’exercici dels seus drets, i en tot cas, sempre que ho consideri oportú, podrà presentar una reclamació davant l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades a través de la seva seu electrònica www.apd.cat 

Període de conservació de les dades (supressió de les dades)

Les dades personals de les persones interessades es conservaran durant el temps necessari per al compliment de les finalitats que justifiquen el tractament, d’acord amb l’exercici de les competències i funcions de Granollers Mercat, i per a determinar les possibles responsabilitats derivades d’aquestes finalitats. La supressió de les dades també atendrà a supòsits específics com el tractament de dades pel sistema de càmeres de videovigilància, i a normatives sectorial que obligui a períodes mínims de conservació; i amb posterioritat en aplicació de la legislació sobre arxius de l’administració públicament al funcionament de les nostres Cookies Analítiques i Publicitàries durant la seva navegació per la nostra pàgina web. Les conseqüències d’aquest tractament serà la recollida i anàlisis de les seves dades per a la creació de perfils i oferir-li publicitat personalitzada. Per a més informació, consulti la nostra Política de Cookies.

Transferències internacionals de dades

Per a poder oferir-li els nostres serveis, Granollers Mercat contracta recursos que duen a terme transferències internacionals de dades a tercers països situats fora de la Unió Europea. Aquests països, compten amb un adequat nivell de protecció de dades declarat per la Comissió Europea i també amb l’aportació de garanties adequades com Clàusules Contractuals Tipus. Les activitats on es duen a terme aquestes transferències internacionals de dades son els casos en que pugui haver transferències internacionals de dades, serà a través de les cookies provinents de tercers (Google Analytics i Google Ads). Pot informar-se de les transferències de dades a països tercers que, en el seu cas, realitzen els tercers identificats en aquesta política de cookies, en les seves corresponents polítiques sobre el tractament de les dades recollides.

Procedència de les dades personals

Les dades personals objecte de tractament per Granollers Mercat, en compliment d’una missió realitzada en interès públic, en exercici de poders públics conferits al responsable del tractament, en compliment d’una obligació legal o en execució d’un contracte procedeixen directament de les persones interessades o dels seus representants.

En el cas que les dades no procedeixin directament de les persones interessades, per exemple si procedeixen d’altres administracions públiques, es donarà compliment a l’article 14 del RGPD, facilitant a l’interessat la informació addicional requerida quan les dades personals no s’hagin obtingut de l’interessat, que inclou específicament l’obligació d’informar sobre l’origen de les dades i sobre les categories de dades personals objecte de tractament.

Així mateix, respecte al dret dels ciutadans de no aportar documents que ja es trobin en poder de l’administració actuant o hagin estat elaborats per qualsevol altra administració, s’aplicarà el que disposa la redacció actual de l’article 28.2 de la Llei de procediment administratiu, d’acord amb la Disposició final dotzena de la Llei orgànica 3/2018, de protecció de dades personals i garantia dels drets digitals.